Privacyverklaring en disclaimer

Sacred Journeys Amsterdam vindt uw privacy en het zorgvuldig omgaan met uw gegevens ook belangrijk. In deze privacyverklaring leest u meer over de manier waarop Sacred Journeys Amsterdam uw privacy wil waarborgen. Hiermee voldoet Sacred Journeys Amsterdam aan de nieuwe Europese normen, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy statement
Met dit privacy statement wijzen we u tevens op uw rechten. Om deel te kunnen nemen aan workshops, ceremonies en coachings dient u diverse persoonsgegevens aan Sacred Journeys Amsterdam te verstrekken. Door middel van dit privacy statement maakt Sacred Journeys Amsterdam inzichtelijk welke gegevens er worden verzameld, waarom deze gegevens worden verzameld en wat Sacred Journeys Amsterdam met deze gegevens doet. Daarnaast willen we u met dit privacy statement wijzen op uw rechten.
Privacybeleid
Het Privacybeleid van Sacred Journeys Amsterdam is van toepassing op alle diensten die door Sacred Journeys Amsterdam worden aangeboden. Om gebruik te kunnen maken van de diensten hebben wij verschillende persoonsgegevens van u nodig. De verschillende gegevens gebruiken wij voor diverse doeleinden.
Toestemming
Als u diensten van Sacred Journeys Amsterdam gebruikt, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.
Allereerst zal hieronder worden ingegaan op de gegevens die worden verzameld. Vervolgens zal het gebruik van de gegevens door Sacred Journeys Amsterdam worden behandeld.
Welke gegevens worden verzameld en op welke wijze
De persoonlijke gegevens die u op de site en aanmeldformulier invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie of aanmelding (aanvraag informatie en/of workshops en/of publicaties) heeft gegeven, worden gebruikt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de dienstverlening:
– Geslacht
– Voor- en Achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Medische, Psychische achtergrond
– Alcohol-, drugs, medicijngebruik
– Motivatie betreft deelname aan een service van Sacred Journeys Amsterdam
Daarnaast gebruikt Sacred Journeys Amsterdam de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden, uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.
Op welke wijze gebruikt Sacred Journeys Amsterdam de gegevens
Sacred Journeys Amsterdam gebruikt de persoonsgegevens die worden verzameld om haar diensten te kunnen leveren, verbeteren, uit te bereiden, beveiligen en voor promotionele doeleinden.

 • Sacred Journeys Amsterdam gebruikt uw e-mailadres, met uw expliciete toestemming, om u op de hoogte te houden van haar diensten en events. Er is een aparte nieuwsbrief voor Sacred Journeys Amsterdam.
 • Sacred Journeys Amsterdam gebruikt uw gegevens om u te kunnen ondersteunen wanneer zich problemen voordoen.
 • Sacred Journeys Amsterdam gebruikt uw gegevens voor haar debiteurenadministratie en zal indien dit vanwege een betaalachterstand noodzakelijk wordt geacht, deze gegevens aan een derde verstrekken voor incassomaatregelen.
 • Sacred Journeys Amsterdam gebruikt de gegevens die worden verzameld uit cookies en andere technologieën, om het gebruik bij te houden en de totale kwaliteit van de diensten te verbeteren.
 • Sacred Journeys Amsterdam gebruikt uw gegevens voor beveiliging, fraudepreventie en onderzoek. Deze gegevens worden door Sacred Journeys Amsterdam gebruikt wanneer dit nodig is uit veiligheidsoverwegingen of voor onderzoek naar mogelijke fraude of andere overtredingen en/of pogingen om participanten schade te berokkenen.
 • Sacred Journeys Amsterdam vraagt uw toestemming voordat Sacred Journeys Amsterdam gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze Privacystatement worden beschreven.

Delen van gegevens door de gebruiker
Tijdens het gebruik van sommige diensten van Sacred Journeys Amsterdam, zoals het blog op Sacred Journeys Amsterdam, kunnen (bepaalde) gegevens met anderen worden gedeeld. Sacred Journeys Amsterdam wijst u erop dat wanneer u gegevens openbaar deelt, Sacred Journeys Amsterdam geen invloed heeft op de wijze waarop andere members met uw gegevens omgaan.
Gegevens die Sacred Journeys Amsterdam deelt
In principe deelt Sacred Journeys Amsterdam uw persoonlijke gegevens niet met derde, behalve in een van de volgende omstandigheden:

 • Voor externe verwerking en of advieswinning: Sacred Journeys Amsterdam levert persoonlijke gegevens aan een arts of andere vertrouwde bedrijven of individuen, zodat deze derden deze gegevens voor Sacred Journeys Amsterdam kunnen verwerken, op basis van instructies van Sacred Journeys Amsterdam, in overeenstemming met het Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
 • Incassomaatregelen: Voor het treffen van incassomaatregelen door derden in het geval van een betaalachterstand van een participant.
 • Om juridische redenen: Sacred Journeys Amsterdam deelt uw persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Sacred Journeys Amsterdam als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:
 • Te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties;
 • Fraude en technische – of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en
 • De rechten, eigendom of veiligheid van Sacred Journeys Amsterdam, haar participanten of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Indien Sacred Journeys Amsterdam zou gaan fuseren, wordt overgenomen en/of haar activa verkoopt dan zal Sacred Journeys Amsterdam de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens waarborgen, zal zij u op de hoogte stellen voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen en/of onderworpen worden aan een ander privacybeleid.
Uw rechten
U heeft te allen tijde het recht om de door Sacred Journeys Amsterdam verwerkte persoonsgegevens op te vragen en in te zien en Sacred Journeys Amsterdam te verzoeken deze gegevens aan te passen dan wel geheel te verwijderen. Daarnaast kunt u Sacred Journeys Amsterdam verzoeken om aan alle derden waaraan Sacred Journeys Amsterdam de persoonsgegevens heeft verstrekt door te geven dat u heeft verzocht de persoonsgegevens te verwijderen.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van diens persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Sacred Journeys Amsterdam zal in dat geval de persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken.U kunt Sacred Journeys Amsterdam verzoeken om haar persoonsgegevens in een standaardformaat over te dragen aan de participant (recht van dataportabiliteit).
Beveiliging van uw gegevens
Sacred Journeys Amsterdam gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en heeft beveiligingsmaatregelen getroffen. Regelmatig evalueert Sacred Journeys Amsterdam haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens en de beveiligingsmaatregelen. Sacred Journeys Amsterdam beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens tot alle personen die voor Sacred Journeys Amsterdam werkzaam zijn en/of door Sacred Journeys Amsterdam zijn ingeschakeld die deze persoonsgegevens nodig hebben om de diensten van Sacred Journeys Amsterdam te kunnen leveren. Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
Klachten
Wanneer u een klacht heeft over het privacybeleid van Sacred Journeys Amsterdam of van mening bent dat uw rechten zijn geschonden dan verzoekt Sacred Journeys Amsterdam u een formele schriftelijke klacht per e-mail naar magic@sacredjourneysamsterdam.nl in te dienen. Sacred Journeys Amsterdam zal contact met u opnemen en een onderzoek starten.
Aanpassen privacybeleid
Het privacybeleid van Sacred Journeys Amsterdam kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Alle wijzigingen van het privacybeleid zullen middels de website of langs andere weg aan u bekend worden gemaakt, zodat u de kans heeft om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. De gegevens die zijn gekoppeld aan uw Member login, worden bewaard tot uw account wordt verwijderd en/of uw lidmaatschap wordt beëindigd, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft. Zodra Sacred Journeys Amsterdam bepaalde gegevens niet langer nodig heeft voor het aanbieden van haar diensten worden deze gegevens verwijderd.Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw account verwijderen of lidmaatschap opzeggen. Als u de diensten van Sacred Journeys Amsterdam blijft gebruiken ná de kennisgeving over de wijzigingen in het privacybeleid dan stemt u in met het nieuwe privacybeleid. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Sacred Journeys Amsterdam.
Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u ons mailen op magic@sacredjourneysamsterdam.nl.

beheerPrivacyverklaring en disclaimer